Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZANOWNI PAŃSTWO!
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE  L 119 z 4 maja 2016 r. ze zm.) (dalej RODO).

UPRZEJMIE INFORMUJĘ:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce (dalej SP ZOZ - MOZ), 05-220 Zielonka, ul. Mickiewicza 18, tel. (22) 76 35 790.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ - MOZ jest Elżbieta Sójka, z którym można kontaktować się pisemnie na ww. adres Administratora lub tel. (22) 76 35 790 bądź
  e-mail:
  iod@spzozzielonka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 1. objęcia umową opieki medycznej, udzielenia świadczeń zdrowotnych i usług medycznych
  - na podstawie art. 9 ust. 2 lit, h RODO;
 2. rozliczeń finansowych, windykacji należności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. statystycznych i archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie innych przepisów prawa, np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Sądom oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora.
 2.  Dane osobowe będą przechowywane (dokumentacja medyczna  - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano określonej czynności) przez okres 20 lat, z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia bądź zawierającej dane do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat,
b) dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 roku życia – 22 lata;
c) zdjęć rentgenowskich – 10 lat;
d) skierowań na badania lub zleceń lekarza – 5 lat w przypadku udzielenia świadczenia i 2 lata
w przypadku nie udzielenia świadczenia – tj. na podstawie art. 29 ust. 1  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z  2020 r., poz. 849 ze zm.).
 1.  Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. art. 15 RODO;
b) sprostowania (uzupełnienia) swoich danych, tj. art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, tj. art. 18 RODO;
d) prawo do przenoszenia danych, tj. art. 20 RODO;
e) prawo do sprzeciwu przetwarzania danych, związanych ze szczególną sytuacją osoby,  tj. art. 21 RODO;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, tj. art. 13 ust. 2 lit. d RODO.
 1. Nie mają Państwo prawa do żądania usunięcia swoich danych,  tj. art. 17 ust. 3  lit. c RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji przez SP ZOZ - MOZ świadczeń zdrowotnych, a ich nie podanie może skutkować, poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia, odmową realizacji świadczenia zdrowotnego. 
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4.  Szczegółowe informacje mogą Państwo sprawdzić na stronie www. spzozzielonka.pl bądź uzyskać osobiście w siedzibie Administratora.
 1.  

Godziny Pracy

REJESTRACJA DOROSŁYCH - OGÓLNA :

Tel. (22) 763-57-00
godziny pracy: pn.-pt. 6.00 - 18.00

REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel: (22) 763-57-02
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

REJESTRACJA PEDIATRII:

Tel. (22) 763-57-01
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

Ważne linki

strony www strony www strony www