Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce

Nowe zasady dostępu do dokumentacji medycznej

Nowe zasady dostępu do dokumentacji medycznej

 
11 maja 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które zmieniają pewne, dotychczas obowiązujące, zasady dostępu do dokumentacji medycznej. Poznaj je i nie daj się zaskoczyć!
 
Formy dostępu do dokumentacji medycznej
 
Tak jak dotychczas dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
 • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.
Obecnie osoby te mogą uzyskać dokumentację medyczną, w jednej z poniższych form:
 • do wglądu, w tym do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych – z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych
  (np. w karetce pogotowia lub śmigłowcu ratunkowym) – albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Korzystając z tej formy pacjent i inne uprawnione osoby mogą sporządzać notatki z dokumentacji lub zrobić zdjęcia;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.
 W niektórych placówkach medycznych – jeśli przewiduje to ich regulamin organizacyjny – dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznym nośniku danych.
Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej tylko w szczególnych przypadkach
Do 11 maja pacjenci i inne uprawnione osoby mogli uzyskać dokumentację medyczną poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Obecnie wydanie oryginału dokumentacji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach – gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
 Zdjęcia rentgenowskie
Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
Zmienione przepisy zmniejszyły m.in. maksymalną opłaty, jaką placówka medyczna może pobrać za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej do około 30 gr – wcześniej kwota ta wyniosła około 80 gr.
Maksymalna wysokość opłaty za:
 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 8 zł 44 gr*
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 30 gr**
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać około 1 zł 69 gr***
* 0,002
** 0,00007
*** 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 
Wyciąg, odpis i kopia – definicje
Ze względu na znaczne różnice w wysokości maksymalnych opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co ustawodawca rozumie przez pojęcia wyciąg, odpis i kopia:
 • kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
 • odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 Zmiana przepisów wprowadziła zapis, iż podmiot medyczny, który za udostępnienie dokumentacji medycznej, przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku bądź na informatycznym nośniku danych, nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

Godziny Pracy

REJESTRACJA DOROSŁYCH - OGÓLNA :

Tel. (22) 763-57-00
godziny pracy: pn.-pt. 6.00 - 18.00

REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel: (22) 763-57-02
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

REJESTRACJA PEDIATRII:

Tel. (22) 763-57-01
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

Ważne linki

strony www strony www strony www